Abort: Våra Söners och Döttrars Oskyldiga Blod

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Abortion
Topic Index
About this resource
English: Abortion: The Innocent Blood of Our Sons and Daughters

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Abortion
Part of the series 1997 Bethlehem Conference for Pastors

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Psaltaren 106:32-48 De väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. 33 Ty de var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. 34 De förgjorde inte folken, som HERREN hade befallt dem, 35 utan blandade sig med hednafolken och lärde sig deras gärningar. 36 De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. 37 De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. 38 De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanaans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. 39 De orenade sig genom sina gärningar, de handlade trolöst i allt de gjorde. 40 Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel. 41 Han gav dem i hednafolkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. 42 Deras fiender förtryckte dem, de blev kuvade under deras hand. 43 Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. 44 Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. 45 Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. 46 Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. 47 Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hednafolken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. 48 Lovad vare HERREN, Israels Guds, från evighet till evighet! Och allt folket skall säga: "Amen." Halleluja!

Psaltaren 106 är ett sammandrag av Israels historia med fokus på deras upprepade synder och Guds upprepade dom och nåd. Psaltaren 106 är en bild av Gamla Testamentet i miniatyr. Den ropar efter något mera slutligt, mera hållbart. De sista verserna (vv. 47-48) säger, ”Fräls oss, HERRE, vår Gud, och församla oss från hednafolken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. 48 Lovad vare HERREN, Israels Guds, från evighet till evighet! Och allt folket skall säga: "Amen." Halleluja!”

Ja. Och allt detta har blivit sagt förut. Igen och igen ropade de på Herren, att han skulle rädda dem, under domartiden till exempel. Och Gud bevarade dem. Han var nådig och barmhärtig och sen till vrede. Men åter och åter igen återföll de till otro och olydnad. Därför ropar slutet av psalmen, liksom slutet av Gamla Testamentet, efter något mer. Denna psalm och Gamla Testamentet är i sig själva ofullständiga. De suckar efter något mer. De pekar på framtiden. De är inte något slut i sig själva. De är berättelser och böcker om löften.


Jesus: Guds definitiva Ja och Amen

Och det är därför som Nya Testamentet finns. För att den slutliga, totala, avgörande, bestående gudomliga frälsningsgärningen skedde då Jesus, Messias, kom i världen. Han var den siste Adam (Romarbrevet 5:12-21), och den siste profeten som Moses (Apostlagärningarna 3:22; 7:37), och den siste Israel (Matteus 4:1-11), och den siste översteprästen (Hebreerbrevet 7:23-24), och det sista påskalammet (1 Korinterbrevet 5:7), och det sista mannat från himlen (Johannes 6:31-32), och den sista lidande tjänaren i Jesaja 53 (Mark. 10:45), och den sista Människosonen i Daniel 7 (Matteus 24:30). Hans blod var det utlovade sista förbundets blod i Jeremia 31:31 (Lukas 22:20). Därför var han det sista, definitiva Ja och Amen till alla Guds löften (2 Korinterbrevet 1:20).

Så när vi läser Gamla Testamentets berättelser, t ex berättelsen i Psaltaren 106 och känner den väldiga tyngden av synden som aldrig verkar få någon slutlig lösning, då borde vi tänka: Allt pekar på Kristus. Detta är inte någon kristen nytolkning av de judiska Skrifterna. Detta är Gud som uppenbarar kompletteringen av de judiska Skrifterna. Poängen med de judiska Skrifterna och Israels långa historia fanns inte i dem själva, utan i Kristus.


Gud har Kommit, Hans Namn är Jesus

Då texten slutar i vers 47, med utropet ”Fräls oss, HERRE, vår Gud”, borde vi därför förstå den såhär: O, Herre, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, rädda oss från fångenskap närhelst våra fiender har övertaget, och påskynda Konungens tillkommelse, vilken en gång för alla kommer att frälsa oss från den värsta av fiender, och försona våra synder en gång för alla, och skriv hans lag i våra hjärtan så att vi alltid fruktar honom och aldrig gör uppror mot honom igen.

Och när vi hör detta utrop, och förstår vad det pekar på, borde vi glädjas i dag därför att han redan har kommit. Hans namn var Jesus. Och han har löst mysteriet, det mörka obegripliga i Skrifterna, att genom hans död och uppståndelse kommer inte bara judarna, utan alla världens nationer att bli förlåtna och rättfärdiggjorda och renade och försonade endast genom tron på honom.


Korsets Banér

Banéret med Jesus Kristus som den slutgiltiga världens Frälsare som har dött för synder och segrat över skuld och fördömelse och död och helvete, svävar med andra ord över denna psalm med all dess skräck och misslyckanden som är så vanliga i vår moderna tid – för alla som av hjärtat ropar ”Fräls mig, HERRE, min Gud”.

Kristi kors' banér svävar över denna predikan om abort. Dess färg är blodröd. Därför att Kristi blod tar bort abortens synd och synden att inte bry sig om det. Så jag slutar inte bara med uppmaningen till bättring och erbjudandet om förlåtelse i dag. Jag börjar med det. Jag vill att det ska bölja över era huvuden medan jag går med er genom denna text.


Israels Synder

Låt oss få en större bild av denna text och sedan fokusera på offrandet av oskyldigt blod. Israels synder för det första, sedan Guds vrede och dom, och sist ropet om frälsning. Först synderna:

Vers 32: Vid Meriba knorrade Israel mot Moses för att det inte fanns något vatten, och de provocerade Moses att slå på klippan istället för att tala till den, och Gud vredgades för att Moses inte helgade hans namn genom att tro på honom (4 Moseboken 20:11-12).

Vers 34: Israeliterna förgjorde inte folken i Kanaan, som Gud hade befallt dem. Detta visar att motståndet till att offra barn, vilket vi får se om en stund, inte är på grund av ett generellt motstånd mot att döda. Det fanns en plats för dödandet. Och förklaringen till detta förskräckliga ögonblick i Israels historia ges i Femte Moseboken 9:4, där Gud säger:

När HERREN, din Gud, driver undan dem för dig, får du inte säga i ditt hjärta: "För min rättfärdighets skull har HERREN låtit mig komma in i detta land för att ta det i besittning." Ty det är ogudaktigheten hos dessa folk som gör att HERREN driver bort dem för dig.

Denna period i Israels historia, använde Gud dem för sina domar. Vi ska inte följa deras sätt att skipa rättvisa, därför att saker och ting har förändrats helt och hållet genom att Jesus har kommit. Jesus sade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat” (Johannes 18:36). Poängen jag vill ha fram är att Guds vrede då man dödar spädbarn inte är på grund av ett sentimentalt avvisande av våld eller fysiskt tvång. Det finns en annan orsak till att Gud motsätter sig det. Vi ska återkomma till detta.

Vers 35: De ”blandade sig med hednafolken och lärde sig deras gärningar.”Grundproblemet här är inte blandäktenskap. Detta är vad vi fokuserade på i fjol på ”the radical harmony” föreläsningen. Saken är att ”att blanda” betydde att lära sig att göra vad hednafolken gjorde.

Vers 36 ger det övergripande uttalandet över vad som hände. Och vers 37 beskriver den specifika synden som uttrycker förfallet bäst. Vers 36: ”De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem.” Detta var den övergripande orsaken till Guds förbud för att blanda sig med hednafolken. Det ledde dem till avgudadyrkan – förkastelse av den levande Guden och tillbedjan av avgudar. Och dessa avgudar, säger psalmen, blev en ”snara”. De var en fälla som ledde till deras fördärv.

Sedan beskriver verserna 37-39 det speciella syndfulla uppträdande som denna avgudadyrkan ledde till. “De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanaans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar, de handlade trolöst i allt de gjorde.”


Guds Vrede och Dom

Detta är ett väldigt hårt tal. Detta är Guds tal. Han är väldigt arg. Verserna 40-41: “Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hednafolkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem.” Avgudadyrkan ledde till en snara och snaran var offrandet av sina egna barn i religiösa ritualer, och dessa ritualer var horeri i Guds ögon och Herrens vrede uppväcktes och domen föll.

Vi behöver känna förskräckelse för dessa ord ”offer”, ”demoner”, ”oskyldigt blod”, ”orenat”, ”horeri”, ”Herrens vrede”, ”Herren avskydde sin arvedel”. Vi behöver känna kraften av detta så att vi inte när vi använder ett sådant språk i dag, mer än psalmisten, uttrycker att det inte finns något hopp för den skyldiga. Detta är det underbaraste i psalmen.


Ropet om Frälsning

Vers 44-45: “Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull.” Förundrad jag hör ett glädjens bud, att syndare nåd han ger. Vi behöver höra det förskräckliga språket så att vi uppfattar nåden som kommer så underbar som den är.

Och precis som psalmisten såg barnoffren öga mot öga, så behöver vi i dag studera aborten. Vi behöver råa fakta – precis så rått som språket i denna psalm. Vi behöver se videon Abort73, och vi behöver titta på vackra bilder av nyfödda. Vi behöver statistiken på över 40 miljoner spädbarn som dödats genom aborter sedan år 1973 endast i vårt eget land, med 90% av abortklinikerna i stadscentrum, och därför raderas ett väldigt antal av minoriteter (över hälften av alla aborter) med en slags etnisk rensning som abortförespråkare inte vågar tänka på. Vi behöver veta de olika procedurerna (vakum sugning, utvidgning och skrapning, abort med saltinjektion, intakt utvidgning och skrapning, RU-486, intrauterin kranial dekompression, eller flerstegsabort).


Somliga Synder behöver ett Rått Språk

Psalmen är så rå den kan vara före fotografier och DVD. Poängen är att det finns synder som inte kan omfattas utan ett rått språk eller råa bilder. Jag läste en gång i the Star-Tribune att ifall alla amerikaner skulle förmås att se en avrättning live (elektriska stolen eller dödlig injektion), skulle dödsstraffet avskaffas. Jag vet inte om det är sant. Men om det är, stämmer samma sak ännu bättre in på aborter. Om vi skulle vara tvungna att se en läkare dra armarna och benen, ett efter ett, av en liten baby, och placera dem på bordet som en tandläkare som tar bort bomull ur din mun – om alla amerikaner skulle få se vad det verkligen är fråga om, skulle pro-lifes mål för aborter (inte bara illegala) vara mycket närmare.


Fyra Paralleller till Abort

Alltså är psalmen rå då den kommer till barnoffer. Det finns åtminstone fyra paralleller till abort.


1) Det kallas Offer

Det första är att det kallas ”offer”. Vers 37: ”De offrade sina söner och döttrar”. Offer betyder att du avstår något som vanligtvis räknas som värdefullt (ett får eller en oxe) för att få något bättre – vanligtvis från någon gud. Aborter i Amerika görs inte avsiktligt med någon önskan att få välsignelse från någon gud. Men det görs för att få något ”bättre” än babyn – detta är vad hela debatten handlar om. Är förtjänsten större än förlusten? Vi behöver vara säkra för att se det i dessa termer: Ett barns liv offras för någonting. Vad detta ”någonting” är definierar omänskligheten i vår kultur. Jag vill säga att jag vet exakt hur otroligt svåra många oplanerade graviditeter är. Men jag gör inget väsen av det. Saken är: Hur dyrbart är barnet? Och litar vi på Gud att han kan ge oss en lösning? Detta är vad krisgraviditetscentraler är ämnade för.


2) De Är Söner och Döttrar

För det andra, barnoffer i psalmen beskrivs som offret av våra söner och döttrar. Vers 37: “De offrade sina söner och döttrar.” Han kunde ha sagt ”barn”. Men han säger ”söner och döttrar”. Detta för uppmärksamheten till två saker. 1) De var olika till könet. De var små pojkar och flickor. Och 2) de var familjen. Denna baby som håller på att offras är familjen. Och så är det med abort. Det är alltid en liten flicka eller en liten pojke. Och det är alltid familjen.


3) Där Fanns Oskyldigt Blod

För det tredje, psalmen kallar offret för ”oskyldigt blod”. Vers 38: “De utgjöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod.” Detta är skillnaden mellan Kananeerna som skulle straffas och barnen som ska skyddas. Detta är inte ett påstående om grundsynden eller avsaknaden av den. Detta är det allmänna lagliga utlåtandet som vi är beroende av i domstolen: Gjorde jag någonting för att förtjäna straffet som andra människor håller på att verkställa på mig? Bland annat är barn oskyldiga. De förtjänar inte att bli misshandlade av andra människor.

Gud själv har en suverän rätt att ge liv och att ta det. Och vi kan vara säkra på att om han tar de små, handlar han med dem i enlighet med vad de uppfattar (Romarbrevet 1:18-20). Jag tror att de blir frälsta. Men vi har ingen rätt att ta deras liv. I relation till oss är de oskyldiga. Och vi är skyldiga om vi tar deras liv.

(Jag kilar in ett förtydligande här så du vet var jag står. Det finns inte tid för att utveckla det helt. Om Gud redan i moderlivet tar ett barns liv – genom någon katastrofal avvikelse eller missöde, och om det är tydligt att babyn inte kan leva utanför livmodern och att det riskerar mammans liv att lämna kvar barnet – under dessa omständigheter tror jag inte vi syndar mot babyn eller Gud genom att ta bort babyn och rädda mamman. Men detta är inte fallet i 99+% av aborterna.)


4) Det är åt Onda Andar

För det fjärde, säger psalmen att detta oskyldiga blod är offrat åt onda andar och till avgudar. Verserna 37-38: “De offrade sina söner och döttrar åt onda andar De utgöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, som de offrade åt Kanaans avgudar”. I 1 Korinterbrevet 10:19-20 behandlar Paulus sambandet mellan avgudar och onda andar. Han säger “Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.”

Paulus ser med andra ord ingen levande Gud bakom alla avgudar, endast en värld full med onda andar som upphöjer avguderi och därför, utan att dyrkarna ens vet om det, får dessa onda andar hyllning från deras offer. För två år sedan producerade en grupp av katoliker och protestanter en dokumentär som de kallade ”För att De Ska Ha Liv.” Där sade de så om abort:

Blindheten för denna moraliska grymhet hos så många har många källor, men den kan slutligen spåras till de ondskefulla vägarna som är utvecklade av Satan. Jesus säger “Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” (Johannes 8:44).

Jag tror det är rätt. Vilket betyder att offret av våra söner och döttrar i dag är i en väldigt sann och djup bemärkelse ett offer till onda andar. Den religiösa delen av hedendom kan ha fallit bort i vår moderna västerländska värld. Djävulen gör det på dethär sättet i dagens sekulariserade värld. I annat fall skulle han bli utskrattad. Och naturligtvis vill han att jag ska bli utskrattad, inte han själv. Så det hela ser väldigt sekulariserat ut, väldigt rationellt, väldigt icke-religiöst, väldigt högteknologiskt, när det i själva verket är väldigt demoniskt.


Abort: Att Offra Våra Söner och Döttrar till Onda Andar

Det är offrandet av våra söner och döttrar till onda andar. Och en dag ska vi förstå detta. Och vi kommer att bli lika förundrade över att det kunde hålla på så länge, som vi är över att slavhandeln med afrikaner höll på så länge som den gjorde. Saken är lika klar som den andra var. Och vi är lika blinda i dag som de var då. Den stora skillnaden är att spädbarnen inte kan springa iväg. Den underjordiska järnvägen är helt och hållet beroende av dig, inte av dem.

Kraften till att stå upp och göra en skillnad i denna sak kommer inte huvudsakligen från abortens råa förskräcklighet, utan från den underbara nåden i verserna 44-45: “Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull.” Detta är vad Jesus Kristus kom för att förtjäna åt alla som vill ta emot det.


Anta Utmaningen

Jag ber att abortens förskräcklighet och härligheten av Guds nåd ska få dig att anta utmaningen om bön som finns på baksidan av andaktsfoldern och att engagera dig själv på andra praktiska sätt för livet, både det jordiska och det eviga. Amen.

Skipa rätt åt den fattige och faderlöse,
låt den betryckte och utblottade få rättvisa!
Befria den fattige och nödställde,
rädda honom från de ogudaktigas hand!
(Psaltaren 82:3-4)