Nio Tecken på en Frisk Kyrka/Förklarande Predikan

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By Mark Dever
Author Index
More About The Nature of the Church
Topic Index
About this resource
English: Nine Marks of a Healthy Church/Expositional Preaching

© 9Marks

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Mark Dever About The Nature of the Church
Chapter 2 of the book Nio Tecken på en Frisk Kyrka

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Innehåll

Definition på Förklarande Predikan

Stället att börja på är Guds början med oss—Hans tal till oss. Det är därifrån vi har fått vår egen andliga hälsa, och det är också därifrån våra kyrkor ska få sin hälsa. Speciellt viktigt för alla som står i en ledande ställning i kyrkan, men särskilt för kyrkans pastor, är ett engagemang för förklarande predikan, ett av de äldsta sätten att predika. Detta är en predikan vars avsikt är att utlägga det som sägs i det speciella stycket i Skriften, genom att noggrannt förklara dess betydelse och tillämpa det på församlingen (se Nehemja 8:8). Det finns naturligtvis många andra sätt att predika på. Temapredikningar, till exempel, samlar ihop Skriftens undervisning om ett speciellt ämne, som t ex bön eller allmosor. Biografiska predikningar lyfter fram någons liv från Bibeln som exempel och framställer det som ett uttryck för Guds nåd och som ett exempel på hopp och trofasthet. Men förklarande predikan är något annat—en förklaring och tillämpning av ett speciellt stycke Guds Ord.

Förklarande Predikan är inte i grunden en Stil

Förklarande predikan tillåter en tro på Skriftens auktoritet, men det är någonting mer. Att förbinda sig till förklarande predikan är att förbinda sig att höra Guds Ord. Liksom Gamla Testamentets profeter och Nya Testamentets apostlar gavs, inte bara en fullmakt att gå ut och tala, utan ett speciellt budskap, så har också Kristna förkunnare fullmakt att tala från Gud endast så länge som de talar Hans ord. Således börjar och slutar den förklarande förkunnarens fullmakt med Skriften. Ibland kan människor blanda ihop förklarande predikan med predikostilen hos en omtyckt förklarande förkunnare, men det är inte i grunden fråga om stil. Som någon har observerat så handlar förklarande predikan inte så mycket om hur vi säger det vi säger, utan hur vi avgör vad vi ska säga. Det utmärks inte av en speciell form, utan av ett Bibliskt innehåll.

Underdånighet för Guds Ord, Inte en Förkunnares Egen Kunskap

Någon kan gladeligen acceptera Guds Ords auktoritet och till och med påstå att man tror i enlighet med Bibeln; men om den personen i praktiken (vare sig han försöker eller ej) inte predikar förklarande, kommer han aldrig att predika mer än det han redan vet. En förkunnare kan ta ett stycke från Skriften och uppmuntra församlingen i ett viktigt ämne utan att riktigt predika om kärnan i stycket. När detta händer, hör förkunnaren och församlingen i Skriften endast det som de redan visste.

Som kontrast till detta, när vi predikar om ett stycke i Skriften i sitt sammanhang, förklarande—genom att ta kärnan i stycket som kärnan i budskapet—hör vi saker från Gud som vi inte förväntade oss att höra då vi började. Från den första uppmaningen till bättring inom det område i våra liv som Anden på senaste tiden mest har påmint oss om, består hela vår frälsning i att höra Gud på sådana sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss, innan vi hörde Honom. Denna väldigt praktiska förbindelse till Guds Ord måste vara tydlig i en förkunnares ämbete. Ta inte miste här: det är slutligen församlingens ansvar att försäkra sig om att det förhåller sig såhär. (Bevittna ansvaret som Jesus ger åt församlingen i Matteus 18 , eller som Paulus gör i 2 Timoteus 4.) En kyrka bör aldrig anförtro en person ett andligt ledarskap för församlingen om han inte i praktiken visar ett engagemang för att höra och lära Guds Ord. Att göra så är oundvikligen att hindra kyrkans tillväxt, att i praktiken låta den växa endast till pastorns nivå. I sådana fall kommer kyrkan så småningom att formas enligt hans sinne, istället för att formas enligt Guds sinne.

Gud Har Alltid Skapat Sitt Folk genom Sitt Ord

Guds folk har alltid skapats genom Guds Ord. Från skapelsen i 1 Mosebok 1 till Abrahams kallelse i 1 Mosebok 12, från visionen av de förtorkade benen i dalen i Hesekiel 37 tills det levande Ordet kom, har Gud alltid skapat Sitt folk genom Sitt Ord. Som Paulus skrev till Romarna, ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (10:17). Eller, som Paulus skrev till Korintierna, ”eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror” (1 Kor 1:21).

Sann förklarande predikan är ofta källan till tillväxt i en kyrka. I Martin Luthers fall var en sådan noggrann uppmärksamhet för Guds Ord början på reformationen. Även vi måste hänge oss till att vara kyrkor som alltid reformeras enligt Guds Ord.

En gång då jag undervisade på ett endags seminarium om puritanism i en kyrka i London, nämnde jag att de puritanska predikningarna ibland var två timmar långa. Här gäspade en person ljudligt och frågade, ”Vilken tid började de med gudstjänsten?” Antagandet var att att lyssna till Guds Ords predikan inte utgör någon gudstjänst. Jag svarade att många engelska Protestantiska kristna skulle ha ansett att det att höra Guds ord på sitt eget språk och svara på det i sina liv är den väsentligaste delen av deras gudstjänst. Om de hade haft tid att sjunga tillsammans eller inte skulle ha haft en underordnad betydelse.

Det Predikade Gudsordet i Centrum

Våra kyrkor måste återta Ordet som centrum i vår gudstjänst. Att höra Guds Ord och svara på det kan innefatta lov och tack, bekännelse och förkunnelse, och var och en av dessa kan finnas i sången, men ingen av dem måste göra det. En kyrka byggd på musik—av vilket slag som helst—är en kyrka byggd på lös sand. Predikan är den grundläggande komponenten i att leda en församling. Be för din pastor, att han förbinder sig själv att studera Skriften rigoröst, noggrant och ödmjukt, och att Gud ska leda honom i att förstå Ordet, i hur han tillämpar det i sitt eget liv och i hur han tillämpar det på kyrkan (se Lukas 24:27; Apg 6:4; Ef 6:19-20). Om du är pastor, be om dessa saker för dig själv. Be också för andra som predikar och undervisar om Guds Ord. Till slut, be att våra kyrkor skulle låta Guds Ord bli predikat på ett förklarande sätt, så att varje kyrkas agenda mer och mer skulle formas av Guds agenda i Skriften. Att hålla sig till förklarande predikan är ett tecken på en frisk kyrka.

Frågor för Reflektion

  1. Läs Nehemja 8:7-8. Vad säger Bibeln att Leviterna gjorde för människorna då de läste Lagens bok för dem? I vers 12, står det att efter sammankomsten gick människorna iväg och gjorde sig glada. Vad var de glada för?
  2. Författaren definierar förklarande predikan som ”en utläggning och tillämpning av ett speciellt stycke Guds Ord.” Skriv om definitionen med dina egna ord. Vad skiljer förklarande predikan från andra predikotyper, som tematiska och biografiska?
  3. I Apg 20:27, säger Paulus till Efesierna att han inte har tvekat att predika för dem ”hela Guds vilja och plan”. Då vi inser att vårt jobb som kyrkliga ledare är att göra det samma för vårt folk, hur kan en förklarande predikan vara till nytta i vår egen strävan efter att presentera hela Guds råd till vårt folk? Vilken är faran om vi inte ”tar styckets kärna till kärnan i vårt budskap?”
  4. Från 1 Mosebok 1 till Nya Testamentet, har Gud alltid skapat Sitt folk genom Sitt Ord. Läs Romarbrevet 10:17 och 1 Korinterbrevet 1:21. Vad använder Gud för att föra Sitt folk till en frälsande tro i Kristus? Vad vill detta säga till oss Nio Tecken på en Frisk Kyrka angående sättet på vilket vi borde högakta Guds Ord i våra kyrkor? Hur borde högaktningen synas praktiskt i våra predikningar?