Vad ska man be om

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Prayer
Topic Index
About this resource
English: What to Pray For

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Prayer
Part of the series Taste & See

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


Om du är likadan som jag, märker du att ditt böneliv då och då behöver knuffas bort från spåret det har kommit in på. Vi tenderar att använda samma fraser om och om igen. Vi tenderar att automatiskt börja använda nötta fraser (liksom ordet automatisk). Vi faller in i mönster av tanklös repetition.

Djävulen hatar bön. Vårt eget kött är inte sådant att det älskar bön. Därför kommer den inte fulländad, komplett och passionerad från hjärtats grund. Det fordras ibland förnyad disciplin.

För många år sedan då jag skrev Let the Nations Be Glad, hävdade jag att bön är en krigstida walkie-talkie, inte en inrikestelefon. Gud är mer lik en general i kommandocentralen än en hovmästare som väntar på att få hämta en kudde till åt dig i ditt bås. Naturligtvis är han också Fader, Älskare, Vän, Läkare, Herde, Hjälpare, Kung, Frälsare, Herre, Tröstare. Men i denhär fallna ”världen uppfylld av djävlar”, fungerar bönen bäst när vi håller frekvensen inställd på kommandocentralen för trons kamp.

När jag skrev den boken, samlade jag på ett ställe ihop alla saker som den tidiga kyrkan bad för. Jag skrev upp detta för mig själv och det har visat sig vara en av de knuffarna som jag behöver. Jag tänkte att du också kan få hjälp av det. Kanske du vill skriva ut det och ha det en stund i din bibel för att få ledning i bönen.

Det är en väldig trygghetsbyggare i bönen att veta att du inte ber om fel saker. Att be som Nya Testamentet ber är ett tryggt och kraftfullt sätt att be.

Bön påminner oss om universums stora och underbara mysterier – att den allvetande, allvisa, allsmäktiga Guden skulle ändra om skeenden i sin värld som svar på våra böner är en svindlande tanke. Men detta är Skriftens oföränderliga vittnesbörd. Gud hör och svarar på sitt folks böner. O, förakta inte detta underbara sätt att påverka nationer och rörelser och institutioner och kyrkor och människohjärtan, speciellt ditt eget.

Om du vill be som den tidiga kyrkan bad . . .

Be att Gud ska upphöja sitt namn i världen.

Så skall ni be: “Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn.” (Matt. 6:9)

Be att Gud ska utvidga sitt rike i världen.

Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. (Matt. 6:10)

Be att evangeliet skulle ha framgång och bli ärat.

För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er (2 Tess. 3:1)

Be om Den Helige Andes fullhet.

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? (Luk. 11:13; jfr. Ef. 3:19)

Be att Gud ska skaffa rätt åt sitt folk i dess kamp.

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt . . .? (Luk. 18:7)

Be att Gud ska frälsa icketroende.

Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. (Rom. 10:1)

Be att Gud skulle styra användningen av svärdet.

Tag emot . . . Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. (Ef. 6:17-18)

Be om frimodighet att predika.

Bed alltid i Anden. . . Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. (Ef. 6:18-19)
Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord (Apg 4:29)

Be om tecken och under.

Och nu, Herre , . . . hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. (Apg 4:29-30)
Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under tre år och sex månader. Och när han sedan bad igen, gav himlen regn och jorden bar sin gröda. (Jak. 5:17-18)

Be om helande för sjuka vänner.

Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. (Jak. 5:14-15)

Be om helande för ickekristna.

Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. (Apg 28:8)

Be om utdrivning av demoner.

Han svarade: "Detta slag kan endast drivas ut med bön." (Mark. 9:29)

Be om mirakelräddningar.

Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom . . . Då han nu insåg vad som hänt [han hade blivit befriad], gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. (Apg 12:5, 12)
Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv . . . (Apg 16:25-26)

Be för uppväckande av döda.

Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sade: "Tabita, stå upp!" Då öppnade hon ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. (Apg 9:40)

Be att Gud ska förse sina trupper med förnödenheter.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen. (Matt. 6:11)

Be om strategisk visdom.

Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. (Jak. 1:5)

Be att Gud skulle instifta ledarskap i utposterna.

I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på. (Apg 14:23)

Be att Gud skulle sända ut förstärkning.

Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. (Matt. 9:38)
När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: "Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till." Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. (Apg 13:2-3)

Be om framgång för andra missionärer.

Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judeen som inte tror och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. (Rom. 15:30-31)

Be för enhet och harmoni i leden.

Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. (Joh. 17:20-21)

Be för uppmuntran av gemenskap.

Natt och dag ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. (1 Tess. 3:10)

Be om ett omdömesgillt sinnelag.

Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag (Fil. 1:9-10)

Be om kunskap om Hans vilja.

Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt (Kol. 1:9)

Be om att lära känna Gud bättre.

[Vi har inte upphört att be för er att ni ska] uppfyllas av kunskap om hans vilja (Kol. 1:10; jfr Ef. 1:17)

Be om kraft för att omfatta Kristi kärlek.

Därför böjer jag mina knän för Fadern, . . . [för att ni] tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. (Ef. 3:14, 18-19)

Be om en djupare förnimmelse av förvissat hopp.

. .upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner . . . så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga (Ef. 1:16, 18)

Be om styrka och uthållighet.

[Vi har inte upphört att be för er] Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. (Kol. 1:11; jfr Ef. 3:16)

Be om en djupare förnimmelse av Hans kraft i oss.

. .upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner . . . så att ni förstår . . . hur oerhört stor hans makt är i oss som tror (Ef. 1:16, 18-19)

Be att din tro inte ska fördärvas.

Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. (Luk. 22:32)
Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen. (Luk. 21:36)

Be om en större tro.

Genast ropade barnets far: "Jag tror. Hjälp min otro!” (Mark. 9:24; jfr Ef. 3:17)

Be att du inte ska falla i frestelse.

Och för oss inte in i frestelse (Matt. 6:13)
Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. (Matt. 26:41)

Be att Gud skulle fullborda dina goda föresatser.

Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron (2 Tess. 1:11)

Be att du skulle göra goda gärningar.

[Vi har inte upphört att be för er] så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. (Kol. 1:10)

Be om förlåtelse för dina synder.

Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. (Matt. 6:12)

Be om skydd mot den onde.

Fräls oss från den onde. (Matt. 6:13)