Varför Memorera Skriften?

Från Gospel Translations Swedish

Hoppa till:navigering, sök

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: Why Memorize Scripture?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Bible
Part of the series Taste & See

Translation by Cecilia Björkström

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Först några vittnesbörd: Jag har hört i tredje hand att Dr. Howard Hendricks från Dallas Seminary en gång gjorde ett uttalande (och jag citerar) om att ifall det stod i hans makt att bestämma, så skulle varje studerande som tar examen från Dallas Theological Seminary vara tvungen att lära sig tusen verser utantill innan de får sin examen.

Dallas Willard, professor i Filosofi på University of Southern California, skrev, “Att lära utantill från Bibeln är något absolut fundamentalt för att formas andligt. Om jag måste välja mellan alla vetenskapsgrenar inom det andliga livet, skulle jag välja Bibelmemorering, för att det är ett fundamentalt sätt att fylla våra sinnen med vad de behöver. Denna lagens bok skall inte skiljas från din mun. Det är där du behöver den! Hur kommer den in i din mun? Genom att memorera.” (“Spiritual Formation in Christ for the Whole Life and Whole Person” i Vocatio, Vol. 12, nr 2, Våren, 2001, s. 7).

Chuck Swindoll skrev, “Jag vet inte av något annan enskild sed i det Kristna livet, som är mer belönande, praktiskt talande, än att memorera Skriften. . . . Ingen annan sed ger större andlig dividendutdelning! Ditt böneliv kommer att stärkas. Dina vittnesmål kommer att bli skarpare och mycket effektivare. Dina attityder och ditt utseende kommer att börja förändras. Ditt sinne blir mer alert och observant. Din förtröstan och trygghet kommer att öka. Din tro kommer att bli fastare.(Growing Strong in the Seasons of Life [Grand Rapids: Zondervan, 1994], s. 61).

En av orsakerna till att Martin Luther kom till sin stora insikt i Bibeln, om rättfärdiggörelsen av tron allena, var att han i de tidiga åren i det Augustinska klostret påverkades av Johann Staupitz till att börja älska Skriften. Luther slukade Bibeln på en dag samtidigt som människor fick doktorstitlar i teologi utan att ens ha läst Bibeln. Luther sade att hans bekante professor, Andreas Karlstadt, inte ens ägde en egen Bibel då han förtjänade sin teologie doktorsgrad, inte ens förrän många år senare (Bucher, Richard. "Martin Luther's Love for the Bible"). Luther kunde så mycket från Bibeln utantill så att när Gud öppnade hans ögon till att se sanningen om rättfärdiggörelsen i Romarbrevet 1:17, sade han ”Därefter gick jag igenom Skriften i minnet”, för att bekräfta vad han hade funnit.

Här är några orsaker till att så många har insett att utantilläsning av Skriften är så viktigt för det Kristna livet.

1. Anpassning till Kristus

Paulus skrev att ”Och vi alla som . . . skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet.” (2 Korinterbrevet 3:18) För att vi ska förvandlas till att likna Kristus måste vi ständigt se honom. Detta händer i ordet ”HERREN uppenbarade sig för Samuel i Silo genom HERRENS ord” (1 Samuel 3:21). Bibel memorering gör vår blick på Jesus fastare och klarare.

2. Daglig Seger över Synden

“Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. . . . Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig.” (Psaltaren 119:9, 11). Paulus sade att vi ska ”genom Anden döda kroppens gärningar” (Romarbrevet 8:13). En del av utrustningen för att kunna döda är ”Andens svärd” som är Guds ord (Efesierbrevet 6:17). Då synden lockar kroppen till syndiga gärningar, återkallar vi i minnet ett Kristus-förklarande ord från Skriften och dödar frestelsen med Kristi skönhet, som har ett överlägset större värde än allt vad synden erbjuder.

3. Daglig Seger över djävulen

När Jesus frestades av djävulen i öknen citerade han Skrifterna ur minnet och jagade iväg djävulen (Matteus 4:1-11).

4. Tröst och Råd till Människor Du Älskar

Tider då människor behöver få tröst och råd av dig inträffar inte alltid då du har din Bibel tillhands. Dessutom har det Guds ord som kommer spontant från ditt hjärta en ovanlig kraft. Ordspråksboken 25:11 säger ”Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid. ” Det är ett fint sätt att säga När hjärtat som är fullt av Guds kärlek kan närma sig sinnet som är fullt av Guds ord, flyter timliga välsignelser fram ur munnen.

5. Berätta om Evangeliet för Icketroende

Tillfällen att dela med oss av evangeliet kommer då vi inte har Bibeln tillhands. Aktuella verser från Bibeln har sin egen genomträngande kraft. Och då de kommer ur vårt hjärta, liksom från böckernas Bok, ges vittnesbördet att de är dyrbara nog att lära sig utantill. Vi borde alla kunna sammanfatta evangeliet i fyra huvudrubriker: 1) Guds helighet/lag/ära; 2) människans synd/uppror/olydnad; 3) Kristi död för syndare; 4) den kostnadsfria gåvan: liv genom tro. Lär dig en vers eller två som handlar om var och en av dessa, och var beredd att i tid och otid dela med dig av dem.

6. Gemenskap med Gud genom Förnöjelsen över Hans Person och Vägar

De sätt på vilka vi har gemenskap (el. sällskap) med Gud, är att vi begrundar hans egenskaper och uttrycker vårt tack och vår beundran och kärlek till honom, och söker hans hjälp för att kunna leva ett liv som återspeglar värdet av dessa egenskaper. Därför, att bevara texter om Gud i vårt sinne hjälper oss att relatera till honom som den han verkligen är. Föreställ dig t ex att kunna återkalla detta i minnet under hela dagen:

Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. (Psaltaren 103:8-14)

Jag använde avsiktligt ordet ”Förnöjelse” då jag sade ”gemenskap med Gud genom förnöjelsen över Hans person och vägar”. De flesta av oss är känslomässigt handikappade – alla av oss egentligen. Vi upplever inte Gud med fullheten av vår känslomässiga potential. Hur kan detta ändras? Ett sätt är att memorera de känslomässiga uttrycken i Bibeln och använda dem då vi talar till Herren och med varandra tills de blir en del av oss. Vi säger till exempel i Psaltaren 103:1 ”Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!” Detta är inte något naturligt uttryck för de flesta människor. Men om vi lär oss detta och andra känslomässiga uttryck från Bibeln utantill, och använder dem ofta, och samtidigt ber Herren att göra känslan verklig i våra hjärtan, kan vi faktiskt växa in i den känslan och det uttrycket. Den kommer att bli en del av den vi är. Vi kommer att vara mindre känslomässigt handikappade och mer förmögna att framföra tillbörligt lov och tack till Gud.

Det finns fler orsaker till att memorera Skriften. Jag hoppas du hittar dem i de aktuella situationerna.